Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn’t here.


S”N”VPARTYLIGHTS.COM

Most Popular HyBrid Car in Sri Lanka – Vote Now !

Recent Posts

Advertise with Us

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other followers

Find us on Facebook

Facebook Twitter More...

Advertise with Us

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid - AutoLanka HybridSrilanka.com

Twitter Flow Chat

RSS Gossip Lanka News Updates

 • Jayanthi Kuru-Uthumpala's Everest Expedition
  chka;sf.a ÿIalr tjriaÜ .ufka u;lhkamiq.shod tjriaÜ lkao ;rKh l< m
 • Colombo Flood & Selfie Mania
  .xj;=r ueoafoa fi,a*s .ymq tl jerÈo@miq.sh Èkj, le,Ks .`. msgdr hdfuka we;sjQ wkfmalaIs; .xj;=r ;;ajh 1989 ka miq we;sjQ úYd,;u .xj;=r nj lshejqKd' ta ld,fha ,xldfõ cx.u ÿrl:k"fi,a*s fyda wka;¾cd,h ;snqfka ke;'j¾;udk ld,fha tu myiqlï we;s ksid ;ukag n,mEï l< .xj;=r isoaêh cx.u ÿrl:kfhka fi,a*s PdhdrEmhg k.df.k u;l igyka w;rg tlalr.ekSu lsis […]
 • Anura Senanayake Arrested - Update
  >d;k rd;%sfha mdla frdaâ tfla ießierE wkqr;dcqãkaf.a mshdg zfidÍ - fïl ßh wk;=rlaZ lsh,dBfha ßudkaâ l< miq zug wikSmhsZ lsh,dr.¾ l%Svl jiSï ;dcqãkaf.a urKhg wodd;kh jQ mdla frdaâ tfla rd;%S 12'17 g muK wkqr fiakdkdhl uy;d ld¾ tlla we;=d;kh isÿjQ wjia:dfõ Tyq t;ek l=ula lrñka isáfhao hkak iel WmÈk nj;a tu ia:dkfha isá idlaIslrejl=f.a idlaIs wkqj Bf […]
 • Anura Senanayake Arrested
  wkqr fiakdkdhl w;awvx.=jg ojia 3 la ßudkaâr.¾ l%Svl jiSï ;cqãka urKh iïnkaOfhka ysgmq niakdysr m
 • Wellampitiya People's Response on Minister Visit - Update (video)
  weu;s rjq*a ylSï yd uyweu;s biqr foajm%sh je,a,ïmsáfha ck;djf.ka nekqï weiQ yeá ^ùäfhda&miq.shod .xj;=ßka úm;g m;a wh .ek fidhdne,Su i|yd leìkÜ weu;s rjq*a ylSï yd niakdysr uy weu;s biqr foajm%sh je,a,ïmsáh m%foaYfha l< ixpdrfha§ ÿlg m;a we;eï msßilf.a jd.a m%ydrhlg ,lajqKd'tu wjia:dfõ Tjqkaf.a uqyqKgu neK jÈñka ñksiqka úuid isáfha fï olajd fkdme […]
 • First Sri Lankan to Attempt Climbing Mount Everest
  tjriaÜ ;rKh l< m(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • Water level in Kelani river has dropped
  .xj;=r wjodku bjrhsle,Ks c, uÜgu wä 3'6 g niSmiq.sh Èkj, wä 7'6 olajd by< f.dia ;snqK kd.,.ï ùÈfha le,Ks .f`.a c, .e,afï ñkqï o¾Ylh wo WoEik 9'00 jkúg wä 3'6 olajd ^wjodku wä 4& jd¾;d.; miqneiaulg ,laj ;sfnk nj wdmod l
 • Turkish Lady Surprised After Saw Donors Queue at Supermarket
  ,xldfõ fiajh lrk ;=¾ls bxðfkarejßhmß;Hd. fmda,su ±l mqÿu fjhsfld(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • Wellampitiya People's Response on Minister Visit
  je,a,ïmsáhg meñ‚ weue;sjrekag yQ lsõj l;dj we;a;o@fï Èkj, .xj;=r ;;ajh n,kakg .sh weu;sjrekag yQ y~ ;nñka ck;d úfrdaOhla t,a,jQ njg mqj;la wo tla mqj;am;l iy úl,am foaYmd,k fjí wvú lsysmhl m
 • Colombo flooded due to illegal constructions beside the Kelani river
  le,Ks .x j;=r fu;rï msgdr hdug yd neihdu m%udohg fya;=j kS;s úfrdaë bÈlsÍïfï jkúg .eg¨ldÍù ;sfnk le,Ks .`. wkfmalaIs; ia:dkj,ska msgdr .sh isÿùu iy neihdu m%udohg fya;=j miq.sh ld,fha my;aìï f.dvlsÍfï kS;s úfrdaë l%shdjka nj wo ^22& mej;s udOH yuqjl§ wdmod l
 • Why is the cyclone called Roanu?
  frdakq ^fldyq ,Kqj& jdiq
 • Water level in Kelani river has descend
  le,Ks .f`.a c, uÜgu wä 6 olajd my;gÿïßfha isg ksÍlaIK ^ùäfhda&le,Ks .`. msgdr hdfuka fld
 • Landslide Prediction of Manjula Peris
  kdhhdu .ek ckjdßfha§ uxcq, mSßia lsõj wkdjelssh (video)miq.shod rgu lïmdjg m;a lrñka wrKdhl§ isÿjQ kdhhdï isoaêh ms,sn| wkdjels mqfrdal;khla fuu jir uq,§ m%lg fcHd;sIHfõ§ uxcq, mSßia úiska isÿ lr ;sfnkjd'forK kd,sldfõ Tyq iyNd.S jk zmdr lshk ;drldZ kue;s jevigykg tlafjñka  fï nj lshd we;af;a miq.sh ckjdß udifha§h'tys§ fï jif¾ isÿjk oE b`.s lrñka Ty […]
 • Great Flood Donation of Elder Couple in Bandaragama
  ;ukag w¢kak ke;;a wkqka .ek ys;+ wdÉÖ iy iShdfï Èkj, .xj;=ßka úm;g m;ajQjkag wdOdr lrkakg fndfyda fokd tlaj ;sfnkjd' wêfõ.S ud¾.fha nKavdr.u j,a.u ld¾hd,fha msßi tu i;a l%shdjg odhl fjoa§ isÿjQ is;a ii, lrjk mß;Hd.hla .ek wmg okajd ;sfnkjd'tys meñKs úúO wh ;ukag mq¿jka Wmßu f,i wdOdr lroa§ hyuka we÷ulaj;a ;ukag ke;s wdÉÖ iShd fofofkla tu ld¾hd,hg m […]
 • Wimal Observes Kolonnawa Flood
  fldf,dkakdfõ .xj;=r n,kakúu,a frdc¾ tlal fndaÜgqfjka .sh yeá ^ùäfhda&.xj;=frka úm;g m;a ckd;dj .ek fidhdne,Sug md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxYo miq.shod lghq;= l
 • "No Flood" Advertisements on News Papers
  f.j,a úl=Kk weâ j, .xj;=r .ek i|yklale,Ks .`. W;=rd hdfuka miq.sh Èkj, we;sjQ jHikldÍ ;;ajh ksid tjeks w;a±lSulg uqyqKÿka wh ish ksjdi .x j;=r u;=úh yels iSudjl bÈlsÍu iïnkaOfhka lK.dgqjg m;ajqK njg iel ke;' flfia fj;;a fï .xj;=r widudkH(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});tlla jQ ksid ñi ñka by; le,Ks .`. wjg ksjdi  iq¿ .xj;=rlg fï wldrhg […]
 • SLAF Rescue Mission at Kotikawatta Area
  fldáldj;af;a isrù isá ldka;djka fofofkl=f.a yd mqreIfhl=f.a Èú fírd.;a .=jka yuqod fy,sfldmagr fufyhqu ^ùäfhda&le,Ks .`. msgdr .e,Sfï wjodkug yiqù wdOdr wjYHj isá fldáldj;a; m%foaYfha ldka;djka fofofkl= yd msßñ wfhl= fy,sfldmagrhla wyfia kj;df.k Wvg weo .ksñka fírd.kakg .=jka yuqod Ng msßia iu;a jqKd'fuu fufyhqfï ùäfhda o¾Ykh my; mßÈh' […]
 • SL Navy Assist People Affected by Floods
  wirK jeäysáhka isrjQ ksfjiaj,ska uqojd.;a kdúl yuqod fufyhqu.xj;=frka mSvdjg m;ajQjka fírd.ekSfï kdúl yuqod fufyhquo w;sYh w.h l< hq;a;ls'Bfha jkúg mqoa.,hka 13"772 fofkl=f.a Ôú; fírd f.k fndaÜgq u.ska wdrlaIs; ia:dkhka lrd Tjqka m%jdykh lr we;' úm;g m;a m%foaYj, uqojd.ekSfï kdúl lKavdhï 81 la ia:dk.; lr we; w;r fï olajd jdyk .sh mdrj,a j, […]
 • SL Army Operations During The Period of Severe Weather
  kdhhdï lekSï yd .xj;=r úmf;aoShqo yuqod odhl;ajhwe;sjQ .xj;=r Wjÿr fukau kdhhdfuka w;=reokajQ wh fiùfï fufyhqfï§ Y%S ,xld hqo yuqodfõ odhl;ajh wmßñ;h'fï iu. m
 • Indian naval ships rush to Sri Lanka with relief materials
  bkaÈhdfjka ,xldjg wdOdr keõ folla weú;aY%S ,xldfõ .xj;=r ksid we;sù ;sfnk wmod ;;a;ajh fï jkúg cd;Hka;r wjOdkhg m;ajQ .eg¨jla njg m;aj ;sfnkjd' rgj,a lsysmhlu kdhlhka fï iïnkaO lK.dgqj m(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

RSS HybridCars.com

 • Nearly 50-Percent of Drivers Don’t Want Self-Driving Features in Their Cars
  A recent study has found that nearly half of drivers prefer to not have any self-driving features in their vehicles. University of Michigan researchers Brandon Schoettle and Michael Sivak surveyed 618 drivers on their preferences of both partially and completely self-driving vehicles, as well as overall preferences for having self-driving versus conventional […]
 • Mercedes-Benz Rolling Out Four New EVs Built on Existing Platforms
  Mercedes-Benz is expected to follow the lead set by the B-Class Electric Drive through building four new electric models on existing Mercedes platforms. The German automaker will likely be launching two electric sedans and two SUVs by 2020. They’ll fall under the automaker’s cost-saving strategy and are expected to follow the lead set by the […] The post Mer […]
 • VW Exec Reveals ‘Real World’ Range of New e-Golf
  While Volkswagen has been saying that a 186-mile range electric e-Golf is scheduled to roll out, the “real world” number is reportedly more likely to be 124 miles traveled on a full charge. Frank Welsch, Volkswagen’s technical development boss, had said that a heavily revamped VW e-Golf will roll out by the end of this […] The post VW Exec Reveals ‘Real Worl […]
 • Volvo Adding Electric Models to its New Compact 40 Series
  Volvo just offered a look at its new 40 series compact cars and SUVs, including a plug-in hybrid and an electric car. The Volvo 40 series should go on sale in the U.S. starting in 2018, according to IHS Automotive. These new models are the final major piece emanating from Chinese automaker Geely’s $11 billion […] The post Volvo Adding Electric Models to its […]
 • GM Compensates Owners Of Crossovers For Misstated MPG
  Owners of GM crossovers with overstated mpg claims will receive debit cards as compensation. The move was expected after the American automaker issued a stop sale on the crossovers last week saying that the Monroney Sticker had the wrong mpg figures on it. GM expects the payment offers will be made to about 135,000 retail […] The post GM Compensates Owners O […]
 • Toyota Sells Nine-Millionth Hybrid
  Yesterday Toyota announced that its cumulative global hybrid sales through April tallied to 9.014 million. The latest million took just nine months, and counted Lexus and Toyota vehicles from all markets dating back to the August 1997 Japanese launch of the original Prius. With the news, the carmaker observes its combined effect on saving fuel […] The post T […]
 • Energy Security Council Makes Recommendations on Autonomous Vehicle Policies
  The Energy Security Leadership Council, a group of business executives and retired U.S. military officials, is calling on removal of regulatory barriers and a national policy to help bring autonomous vehicles to roads. Proposals released by the council were outlined in a series of policy recommendations. The Energy Security Leadership Council is co-chaired b […]
 • Analysts and Suppliers Suggest Tesla Is Overstating Aggressive Delivery Targets
  Elon Musk’s bold statement that Tesla Motors will produce 500,000 electric vehicles per year by 2018 has been called into question by several sources close to the issues. According to a Reuters report citing analysts and supplier executives who asked not to be identified, Tesla’s ambitious plan calling for moving up high-volume Model 3 production […] The pos […]
 • Hyundai Executive Sheds Light on Next Fuel Cell Vehicle
  Hyundai says it will launch its next fuel cell vehicle in 2018, and that it will be another hydrogen-powered sport utility vehicle. While previously offering a broad picture of its next fuel cell vehicle, Hyundai Vice Chairman Yang Woong-chul said on Wednesday that the Korean automaker will roll out its next-generation fuel cell vehicle in […] The post Hyund […]
 • Germany Approves Electrified Vehicle Incentives and Charging Infrastructure Funding
  Germany has approved an incentive program to increase electric vehicle sales and charging infrastructure, but more funds will be needed to hit the one million mark. The German government approved an incentive program on Wednesday with over one billion euros ($1.12 billion) available for all-electric and plug-in hybrid electric vehicles. That’s short of the f […]

RSS AdaDerana News Updates

RSS Gossip9.lk ලංකාවේ ජනප්‍රියම ඕපදූප අඩවිය..!

RSS Sri Lankan Girls Hot Stuff

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

RSS Autoblog

 • Iconic sports cars fail to meet top IIHS crash-test standards
  Filed under: Insurance,Safety,Performance Car enthusiasts don't buy sports cars to stay in the slow lane. But given that the allure of higher speeds and bolder performance might lead to faster and more aggressive driving, they might think manufacturers have outfitted these cars with stringent safety protections.Continue reading Iconic sports cars fail t […]
 • Germany threatens to ban FCA vehicles over diesel emissions dispute
  Filed under: Government/Legal,Green,Chrysler,Dodge,Fiat,Jeep,RAM,Emissions,Europe,Germany,Diesel FCA is the latest automaker accused of cheating on diesel emissions tests.Continue reading Germany threatens to ban FCA vehicles over diesel emissions dispute Germany threatens to ban FCA vehicles over diesel emissions dispute originally appeared on Autoblog on M […]
 • Hinchcliffe takes pole for Schmidt at the 100th Indy 500
  Filed under: Motorsports James Hinchcliffe beat Josef Newgarden and Ryan Hunter-Reay to pole for the biggest race in the world, one year after the crash at Indianapolis Motor Speedway that almost cost him his life.Continue reading Hinchcliffe takes pole for Schmidt at the 100th Indy 500 Hinchcliffe takes pole for Schmidt at the 100th Indy 500 originally appe […]
 • Energica debuts its naked Eva in California
  Filed under: Green,Videos,United States,Motorcycle,Electric The Italian electric motorcycle maker Energica is setting up shop in San Francisco, and shows off its latest bike with California tour.Continue reading Energica debuts its naked Eva in California Energica debuts its naked Eva in California originally appeared on Autoblog on Mon, 23 May 2016 16:30:00 […]
 • Dad pranks kid using Tesla's summon feature
  Filed under: Green,Humor,Videos,Weird Car News,Tesla,Green Automakers,Safety,Emerging Technologies,Electric The YouTube account Tesla Motor Fans uploaded a 30-second clip of a boy being pranked by his father in a Tesla Model S.Continue reading Dad pranks kid using Tesla's summon feature Dad pranks kid using Tesla's summon feature originally appeare […]
 • Beautifully restored Toyota Land Cruiser pickup needs good home
  Filed under: Toyota,Auctions,Used Car Buying,Automotive History,SUV,Truck,Classics,Off-Road The words "they don't make 'em like they used to" couldn't ring truer here.Continue reading Beautifully restored Toyota Land Cruiser pickup needs good home Beautifully restored Toyota Land Cruiser pickup needs good home originally appeared on […]
 • Extra Gear gets its own Top Gear-style trailer
  Filed under: Celebrities,TV/Movies,Videos,UK Because one British motoring program just isn't enough.Continue reading Extra Gear gets its own Top Gear-style trailer Extra Gear gets its own Top Gear-style trailer originally appeared on Autoblog on Mon, 23 May 2016 14:15:00 EDT. Please see our terms for use of feeds. Permalink |  Email this |  Comments […]
 • Hyundai planning 250-mile electric vehicle by 2020
  Filed under: Green,Marketing/Advertising,Hyundai,AutoblogGreen Exclusive,Electric Until plug-in vehicle buyers stop caring about all-electric range - and who knows when that might happen - the distance an EV can travel on a full charge will remain an important selling point. Most US drivers go less than 40 miles a day, but that's not stopping at least t […]
 • Romanian driver literally flies through roundabout
  Filed under: Videos,Weird Car News,Driving,Safety,Europe A Romanian driver is lucky to be alive after he took an unintended shortcut through a roundabout.Continue reading Romanian driver literally flies through roundabout Romanian driver literally flies through roundabout originally appeared on Autoblog on Mon, 23 May 2016 13:04:00 EDT. Please see our terms […]
 • Bugatti Galibier could arrive after Chiron
  Filed under: Bugatti,Convertible,Sedan,Luxury,Performance CEO Wolfgang Durheimer was cagey about a Chiron Roadster, but was more open about the possibilities for a long-awaited production version of the Galibier sedan.Continue reading Bugatti Galibier could arrive after Chiron Bugatti Galibier could arrive after Chiron originally appeared on Autoblog on Mon, […]

RSS Toyota Hybrid Cars

 • iBOT Poised for Comeback
  JACKSONVILLE, Fla. (May 21, 2016) – Toyota Motor North America is joining forces with DEKA Research and Development, the company founded by legendary inventor Dean Kamen, to support mobility solutions for the disabled community. This agreement will help DEKA to proceed with plans to complete the development and launch the next generation iBOT motorized wheel […]
 • Worldwide Sales of Toyota Hybrids Surpass 9 Million Units
  Toyota City, Japan, May 20, 2016 -- Toyota Motor Corporation is proud to announce that the cumulative figures for global sales of its hybrid vehicles reached 9.014 million units as of April 30, surpassing the 9 million unit mark1. This latest million-unit milestone was achieved in just nine months. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update […]
 • Win at Olympus Marks Back-to-Back Victories for Toyota RAV4
  This past weekend at the Olympus Rally in the deep forest of Shelton,Wash., Ryan Millen and the Toyota RAV4 SE put another exclamation point on their season, winning the 2WD Class with ease, and finishing ahead of all but four 4WD competitors.  The class win was punctuated by a gap of over five minutes ahead of their nearest in-class competitor. Visit @Toyot […]
 • Lights, Camera, Action...The All-New Prius Lights Up People En Español's Annual Los 50 Mas Bellos
  NEW YORK (May 18, 2016) – The all-new Toyota Prius lit up the world’s most beautiful and famous Latino celebrities on the red carpet last night during People en Español’s 20th annual Los 50 Mas Bellos event, held at the trendy New York City venue Espace. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences. […]
 • Meet the Man
  Do you know what the life of a CEO is really like?  And how do you get there? Learn more about the path Toyota Motor North America Jim Lentz took and what his life looks like today. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • Toyota Named New Official Special Olympics Texas Partner, Opportunity Drawing for 2017 Toyota Tundra
  AUSTIN, Texas, May 17, 2016 -- Special Olympics Texas (SOTX) officially announced Toyota as its newest Official Partner today, making the automaker a year-round statewide $250,000-level co-sponsor of the 501(c)(3) non-profit organization. SOTX provides year-round sports training and athletic competition in a variety of Olympic-type sports for more than 55,20 […]
 • Toyota Mobility Foundation Joins New Cities Foundation as Global Strategic Member
  Montréal, Canada, May 16, 2016 – The New Cities Foundation today welcomed the Toyota Mobility Foundation as its latest Global Strategic Member. The partnership between the two organizations aims to activate the next generation of urban mobility solutions. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences. […]
 • Toyota Financial Services Supports Environmental Sustainability by Expanding Green Bond Program
  TORRANCE, Calif., May 13, 2016 – Demonstrating an ongoing commitment to supporting the sale of green vehicles, Toyota Financial Services (TFS) issued its third Asset-Backed Green Bond in the amount of $1.6 billion.  TFS revolutionized the Green Bond market by introducing the auto industry’s first-ever Asset-Backed Green Bond in 2014. Green Bonds are an impor […]
 • Olympus Rally Next Challenge for RAV4
  Torrance, Calif., May 12, 2016 -- Coming off of a high from the last round’s nail-biter win at Oregon Trail, Ryan Millen, Christina Fate, and the Rally RAV4 are looking for back-to-back wins at the Olympus Rally in Shelton, Wash. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • What Is a Million-Mile Toyota Tundra Worth?
  BATON ROUGE, La. (May 11, 2016) –Toyota customer Victor Sheppard was so satisfied with his Toyota Tundra, even after he had safely driven 1 million miles, he continued driving it. When Toyota saw the well-kept truck, they asked: What is a Toyota Tundra with more than a million miles worth? For Toyota’s production engineers and team members, the truck’s longe […]
Flag Counter