Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn’t here.


S”N”VPARTYLIGHTS.COM

Most Popular HyBrid Car in Sri Lanka – Vote Now !

Recent Posts

Advertise with Us

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other followers

Find us on Facebook

Facebook Twitter More...

Advertise with Us

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid - AutoLanka HybridSrilanka.com

Twitter Flow Chat

 • Introducing LIMITED TIME Special OFFER ! FREE Membership |Bronze + | Hybrid and Electric Car user's Group Sri... fb.me/NaQf4yVg 1 day ago
 • රවී කියන වාහන ලොවෙත් නැහැ – වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සම සභාපති කියයි fb.me/3Jo6JWc8X 1 day ago
 • වාහන වෙළෙඳපොළ මන්දගාමී විය හැකියි – ෆිච් රේටිංග්ස් ලංකා hybridsrilanka.com/%e0%b7%80%e0%b… 1 day ago
 • පරිසර හිතකාමී වාහනවලට සහන - Summary of 2016 Budget proposals fb.me/7FmCDVro2 1 week ago
 • Tax Incentives for Environment Friendly Vehicles hybridsrilanka.com/tax-incentives… 1 week ago
 • Want a peek at the brand new Toyota Prius? Well here it is….you'll be surprised! fb.me/Mk0yzvv2 4 weeks ago
 • බීමත් රියෑදුරන් හඳුනා ගන්නා බැලුනය අලුත් වෙයි බීමත් රියෑදුරන් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්‍ෂණයට යොදා ගන්නා බැලුනය නවීකරණය... fb.me/7FyqAAQja 4 weeks ago
 • 20% Off - Get a full service for all electric vehicles including Hybrids from Electro Automotives (Pvt) Ltd!... fb.me/4kq53rGKm 1 month ago
 • Deal of the Day l A full service for all electric vehicles including Hybrids - Daily Deals - wow.lk ish.re/STP7 1 month ago
 • Suzuki, Honda, Nissan සියළුම කාර් වැඩිවන හැටි මෙන්න hybridsrilanka.com/suzuki-honda-n… 1 month ago
 • Suzuki, Honda, Nissan සියළුම කාර් වැඩිවන හැටි මෙන්න ⋆ Hybrid and Electric Car user's Group in... fb.me/2kg9GTgFz 1 month ago
 • එක් වරකින් කිලෝ මීටර් 300 ක් දුවන නිසාන් ලීෆ් රථයක් සුප්‍රකට නිසාන් මෝටර් රථ සමාගම විසින් 2017 වසරේ මුල් කාලයේදී... fb.me/3dzale3AZ 1 month ago
 • වාහන ගැනිල්ල වැට උඩ - ෆුල් ලීසිං කොට උඩ සෑම කෙනෙක්‌ම පාහේ තමන්ටම කියා වාහනයක්‌ මිලදී ගැනීමට කැමතිය. එය බොහෝ... fb.me/6PCBt6SeK 1 month ago
 • වාහන ගැනිල්ල වැට උඩ - ෆුල් ලීසිං කොට උඩ සෑම කෙනෙක්‌ම පාහේ තමන්ටම කියා වාහනයක්‌ මිලදී ගැනීමට කැමතිය. එය බොහෝ... fb.me/7yDy8V83k 1 month ago
 • Nissan Leaf, ගන්න කලින් කියවන්න ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ නිසාන් ලීෆ් (Nissan Leaf) කියන්නෙ දැනට ලෝකය ජපප්‍රියම... fb.me/x2BFeGqy 1 month ago
 • මේ තියෙන්නේ වාහන දුම් පරීක්ෂණ වාර්ථාව ගැන තිරය පිටුපස කථාවක්. මේ කථාව ඇත්තක්ද බොරැවක්ද අපි දන්නෙ නැහැ. නමුත්... fb.me/4e19zN5Qp 1 month ago
 • වාහනවල රේගු බදු වැඩිවන ආකාරය සවිස්තරාත්මකව පහත දැක්වේ. hybridsrilanka.com/sri-lanka-vehi… 1 month ago
 • download New valuation to see rise in vehicle prices Gazette 2015 - Sri Lanka fb.me/S3mntGUK 1 month ago
 • Sri Lanka vehicle prices to increase with new customs valuation basis hybridsrilanka.com/sri-lanka-vehi… 1 month ago
 • රුපියල පාවෙන නිසා වාහන මිල වැඩිවෙන හැටි මෙන්න offair.nethfm.com/article/25816 fb.me/2nNKce4Fk 2 months ago

RSS Gossip Lanka News Updates

 • Mahinda's Ring Lost in Wedding Ceremony
  fjäka tll w;g w; fooa§uyskaof.a uqoao ke;s fj,dmiq.sh i;sfha iyNd.SjQ ux., W;aijhl§ ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIg wmQre wlr;eínhlg uqyqKmdkakg isÿjQ nj wmg jd¾;d jkjd'miq.sh i;sfha fld,a¨msáfha msysá ;re mfya fydag,hl mej;s ux., W;aijfha úfYaI wdrdê;fhl= f,i ysgmq ckm;sjrhd iyNd.SjQ w;r Tyq fjkod ux., W;aijhl§ .;lrk ld,fõ,djg;a jeä fõ,djla fuys .; lr we;a […]
 • CCTV Footage on Suicide Attempt at Panadura
  mdkÿr§ fldaÉÑhg mkskak .syska
 • Signis (OCIC) Cine & Tele Awards 2015
  Pix By -Suren Abeysundara
 • Great Heroes Day Celebration 2015
  Bfha W;=f¾ uyúre ieureï jHdc fldá ìhla ujdmdhs wdrlaIl wud;HxYfhkq;a ksfõokhlañh.sh fldá kdhl m%Ndlrkaf.a ckau Èkh fhÿK Bfha 27 W;=f¾ ia:dk lsysmhl ks, fkdjk wdldrhg uyúre ieureï isÿ lsÍu;a ta iïnkaO iudc cd, yd we;eï fjí wvú j,ska isÿjQ m%pdrKh;a ksid jHdc fldá ìhla ks¾udKh lr ;snqK w;r fï ksidu Bfha iji cd;sl wdrlaIdj iïnkaOfhka wdrlaIl wud;HxYfhka udOH ks […]
 • Mohamed Siyam Murder: Vass, His Son Found Guilty
  fudfyduâ ishdï meyerf.k f.dia >d;kh lfd;kh l< njg ysgmq ksfhdacH fmd,siam;s jdia .=Kj¾Ok" Tyqf.a mq;a rú÷ .=Kj¾Ok iy ;j;a isõ fofklag tfrysj È.= ld,hla ;siafia úNd.jQ kvq úNd.fha ;Skaÿj wo m%ldYhg m;ajqKd'fld
 • Minister Vijith Remembers Appachchi's Era
  wmamÉÑf. ldf, wms ysáfh f.d¿fjd lidh ìõj jf.a- weu;s úð;a úchuqKsjd¾ud¾. yd c, l
 • World Giving Index 2015 : Sri Lanka is Ranked 8th
  f,dalfha mß;Hd.YS,Su cd;Ska w;=ßka8 jeks ;ek Y%S ,xldjgñksialfï mß;Hd.YS,S .=Kdx. u; f,dalfha cd;Ska j¾.SlrKh lrk ziStat*aZ o¾Ylfha w¨;au 2015 jd¾;dj wkqj f,dalfha rgj,a 145 la w;=ßka 8 jk ;ek Y%S ,xldjg ysñù we;'wd.ka;=l i;aldrh" iafõÉPd fiajhg we;s
 • Kondaya Files Case Against Police
  fldKavhd fmd,sisfhka fldaá myl jkaÈhla b,a,hsfiahd ifoõñ >d;k isoaêh iïnkaOfhka ielmsg w;awvx.=jg f.k uy;a wdkafoda,khlska miq ksoyia lrk ,o fldKavhd fyj;a ÿfkaIa m%shYdka; fmd,sishg tfrysj fldaá 5 l jkaÈ b,a,d kvq mjrd ;sfnkjd' oeßh >d;khg lsisÿ iïnkaOhla ke;s ;ud Èk .Kkdjla w;awvx.=fõ r|jdf.kwudkqIsl f,i myr ÿka fmd,sia ks,OdÍka ;u uQ,sl whs;sjd […]
 • New Domestic Airline Service for Sri Lanka
  lgqkdhl r;au,dk uQ,sl lr rg mqrd hdyelswNHka;r .=jka fiajhla
 • Tele Actress Thesara Jayawardane's Wedding
  Pix By-Suren Abeysundara
 • Court Hearing of Wasantha Soysa Murder
  tia t*a f,dlaldf.a 37 fokdf.a kvhWidú k.a.kak .syska nkaOkd.dr ks,OdÍka wudrefõ jegqK yeálrdfÜ Y+r iudc Yd,d ysñlre jika; fidhsid >d;kh iïnkaOfhka ßudkaâ Ndrhg m;a lr isák 37 fofkl=f.ka hq;a úYd, msßi Widúfha§ fu,a, lr.kakg neßj nkaOkd.dr ks,OdÍka wmyiq;djhg ,lajQ isoaêhla miq.shod jd¾;dù ;sfnkjd'fuu kvqj wkqrdOmqr m%Odk ufyia;%d;a wêlrKh yuqfõ miq.s […]
 • Strict Enforcement of Carriageways Law in Colombo
  fyg 26 Wfoa isgfld
 • Si Raja Tele Drama Muhurath Ceremony
  Pix By -Indika Prabath Weerasinghe
 • Rithu Akarsha Met with An Accident at Parliament Road
  fg,s ks(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • Seya Sandewmi's Murder: Accused Pleads Guilty
  ux fiahdj ¥IKh lr uerejdiuka ch,;a Widúfha§ ms(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • Passengers Protest at Ragama Railway Station - Update
  fnfí ÿïßh ßhÿre fjkqfjka hd¿ ßhÿfrda j¾ckhlî, fkfï iSks jeäfj,d¨ ysáfhard.u isg rUqlalk n,d hdug ;snqK ÿïßhla Odjkh lrkakg isá îu;a ßhÿrdg th l< fkdyelsùfuka Bfha l,n,hla yg.;a;d' wirK jQ u.Ska ßhÿrdj fmd,sishg Ndr§ úfrdaOh mEfuka miq ÿïßh .ukd.ukho weK ysáhd' wo jd¾;d jkafka Bfha rd;%S ld,fha rd.u ÿïßh ia:dkfha we;sjQ isoaêhg úfrdaOh mdñka ÿïßh […]
 • Passengers Protest at Ragama Railway Station
  ÿïßh ßhÿre î,d weisiagkag;a t,jkak nEwudrefõ jegqK u.Ska rd.u iafÜIfï l,n, lr,dwo ijia ld,fha rUqlalk n,d Odjkh jQ ÿïßhla rd.u ÿïßh ia:dkh wdikakfha §¾> fõ,djla kj;d ;eîu fya;=fjka tu ÿïßfha .uka lsÍug kshñ; u.Ska ta .ek fidhd n,kakg ÿïßh ßhÿre l=áh mÍlaId lr n,oa§ ke.sg.kakgj;a neß f,i wêl îu;ska ßhÿre isák nj ±l.kakg ,eî ;sfnkjd'ÿïßh meoùfï j.lSu i […]
 • Ravi Speaks About Vehicle Price Hike
  mdrj,a yß.iaiklxrfÜ jdyk wvqlrkak wmg ´k jqKd- rù lreKdkdhlfujr whjefhka jdyk ñ, widudkH f,i by< ±uqfõ fï rfÜ ud¾.j,g Tfrd;a;= fkdfok ;rï jdyk m%udKhla furgg wdkhkh lr we;s neúka rfÜ jdyk m%udKh bÈßfha§ iSud lsÍfï wruqKska nj weu;s rù lreKdkdhl m%ldY lr ;sfnkjd'rù weu;sjrhd miq.shod cmdk ixpdrfha§ ,xldjg jdyk f.kajk wh wu;d jdyk f.kaùu iSud lrk f,io […]
 • After Budget Speech - Facebook Funny Stuff
  Bfha mej;s whjeh l;dfjka miq f*aia nqla Tiafia m
 • Samantha Power Plays Elle in Jaffna
  fíiafnda,a jf.a fkao widmj¾ fkdakd hdmfka§t,af, .eiQ yeátlai;a cd;Skaf.a ixúOdkfha wfußldkq ks;H ksfhdað;jßh jk ieueka;d mj¾ ,xldjg meñKs miqj Bfha fmrjrefõ hdmkfha ixpdrhl ksr; jqKd' ,xldfõ ckjd¾.sl ixysÈhdj ms(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

RSS HybridCars.com

 • Audi’s R18 TDI-hybrid Racer May Be a Defeat Device — Against Competitors, That Is
  With the VW Group’s diesel scandal yet making news, this does not mean TDI tech is being abandoned, but in the world of racing it may yet reign supreme. That said, many people will still sniff when they catch wind of a new Audi TDI, but this turbo-diesel-hybrid R18 comes with a big exemption clause. […] The post Audi’s R18 TDI-hybrid Racer May Be a Defeat De […]
 • World’s First Autonomous Racing Series, ROBORACE, Partners With Formula E
  Formula E in partnership with Kinetic has announced the very first autonomous racing league called ROBORACE, which is set to commence during the 2016/2017 season. These self-driving race cars will take to the track right before the Formula E Championship cars and will compete for one hour. The league will be made up of 10 […] The post World’s First Autonomou […]
 • Buy a House, Get a Free Tesla Model S
  You know the neighborhood is a good one when they offer a free Model S with the purchase of a new home. Maybe the $3,199,000 selling price would be a hint as well, but an open house thrown today by Sotheby’s in the thriving Monterey County real estate market, replete with live music from members […] The post Buy a House, Get a Free Tesla Model S appeared fir […]
 • CARB Orders 3.0L Diesel Recall For VW, Audi, and Porsche
  The California Air Resources Board (CARB) has ordered the Volkswagen Group to recall its vehicles equipped with 3.0-liter diesel V6 engines. Audi, Porsche and Volkswagen are all impacted by the order, which affects over 15,000 vehicles sold in California since 2009. The regulator’s demand follows Audi’s admission that vehicles equipped with the 3.0-liter V6 […]
 • US ‘Quiet car’ Rules For PEVs Delayed
  Rules that will require plug-in electrified vehicles (PEVs) to emit certain sounds are being delayed. The “quiet car” rules for hybrid and electric cars have been in the works since 2013 and aim to mandate audio alerts at low speeds for hybrids and electric vehicles, or any vehicle that operates at low speeds without an […] The post US ‘Quiet car’ Rules For […]
 • Improving an EV’s Cabin Heating System
  Plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) have one leg up on battery electric vehicles (BEVs) because they have an internal combustion engine that gives off waste heat. Systems that capture this waste heat come in handy in the winter to heat the passenger cabin. Pure BEVs on the other hand don’t have this source of waste […] The post Improving an EV’s Cabin H […]
 • 5 Overseas Plug-in Cars We Wish Were Sold in the US
  The U.S. may have more plug-in vehicles registered than any other country, but that doesn’t mean that every model is sold here. BYD, for example, is the top green car company in China by volume, but it doesn’t have any plug-in models in U.S. dealers. And it’s not alone: Peugeot, Renault and Geely are also […] The post 5 Overseas Plug-in Cars We Wish Were Sol […]
 • Tesla Model X Buyer Finds Hidden Doubly Quick 72A On-Board Charger Option
  Imagine a major automotive company hiding an optional feature because it does not want buyers to choose it. That, by its own admission, is exactly what Tesla has done for buyers now invited to privately configure their Model X which comes standard with a 48-amp on-board single charger (OBC) which restricts charge times compared to […] The post Tesla Model X […]
 • Kia Niro Hybrid SUV To Launch In 2016
  Next year, Kia plans to begin delivering the Kia Niro, an all-new hybrid SUV. Kia said it designed the Niro from “the ground up as a dedicated hybrid” to satisfy two growing markets: low emission vehicles and compact SUVs. The Niro is also one of the first vehicles to be launched under Kia’s new green […] The post Kia Niro Hybrid SUV To Launch In 2016 appear […]
 • What is Level 3 Charging?
  Answer: Level 3 charging is one level higher than level 2 charging. Level 2 Charging is AC while level 3 is DC. Right? Wrong. According to the SAE, level 3 charging doesn’t imply DC. It can be either AC or DC. “Levels” are indicative of the charging power. The higher the level the higher the […] The post What is Level 3 Charging? appeared first on HybridCars […]

RSS AdaDerana News Updates

 • Heavy traffic in and around Colombo due to heavy rain
  Heavy traffic in and around Colombo due to heavy rain causing flooding in some roads, the police said.
 • DMC warns naval and fishing communities
  Fishing and Naval communities have been advised to be vigilant as wind speed to increase 70-80 kmph from Mannar - Hambantota, Batti and Trinco.- Disaster Management Centre says. MORE...
 • CTSU vows to stage a protest once again
  The Ceylon Teachers Service Union (CTSU) today vowed to stage a protest once again opposite the Education Ministry in Isurupaya over an alleged move to limit the number of successful candidates passed at Grade five scholarship exam. MORE...
 • O'L tuition classes, seminars banned from December 02
  The conducting of tuition classes, seminars, workshops and printing model papers targeting students sitting for the 2015 G.C.E. Ordinary Level examination has been prohibited with effect from midnight December 02 until the exams end. MORE...
 • Rs.2.5 million bribe case- cop further remanded
  The officer-in-charge (OIC) of the Crimes Unit of the Narahenpita Police Station who was arrested for soliciting a bribe of Rs 2.5 million has been further remanded till December 07 after being produced before court today. MORE...
 • Ravi misleads people, says Gammanpila
  The government has allocated the lowest-ever share of GDP to education sector through the Budget 2016, Pivithuru Hela Urumaya (PHU) Secretary Udaya Gammanpila said. MORE...
 • SL 85th in Global Innovation Index, 3rd in regional ranking
  The Global Innovation Index (GII) which ranks the innovation performance of countries and economies around the world, based on 79 indicators, has ranked Sri Lanka at 85th place out of 141 countries. MORE...
 • Indian Army Chief meets his Sri Lankan counterpart
  Military salutes, including a Guard of Honour and a Guard Turnout formally saluted General Dalbir Singh, the 26th Chief of the Army Staff of the Indian Army visited the Army Headquarters Monday (30) morning at the invitation of his Sri Lankan counterpart, Lieutenant General Crishanthe De Silva. MORE...
 • Lankan asylum seeker on Nauru jailed after attempting suicide
  Refugee advocates are concerned for a Sri Lankan asylum seeker on Nauru who has been jailed after he attempted to commit suicide at the detention centre there. MORE...
 • UK to appoint non-resident defence attach
  The British Government has decided to appoint a non-resident defence attach and access provided to UK military training courses to help support Sri Lankan military reform. MORE...

RSS Gossip9.lk ලංකාවේ ජනප්‍රියම ඕපදූප අඩවිය..!

RSS Sri Lankan Girls Hot Stuff

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

RSS Autoblog

 • Are we ready for Formula E's driverless Roborace?
  Filed under: Green, Motorsports, Emerging Technologies, Technology, Autonomous, ElectricRoborace will challenge autonomous vehicles to motorsports. The support series for the 2016-2017 Formula E season will put 20 driverless EVs on the track to find the one with the best code.Continue reading Are we ready for Formula E's driverless Roborace?Are we ready […]
 • Paul Walker's father sues Porsche
  Filed under: Celebrities, Government/Legal, Porsche, Safety, SupercarsIn the latest legal battle ensuing from the aftermath of Paul Walker's death, the late actor's father has filed suit against Porsche, claiming inadequate safety equipment in the Carrera GT in which he died two years ago.Continue reading Paul Walker's father sues PorschePaul […]
 • McLaren rules out Porsche Cayman competitor
  Filed under: McLaren, Performance, SupercarsThe McLaren 570S is a match for Porsche's 911 Turbo, but the more pedestrian 911s will remain safe from any challengers from Woking.Continue reading McLaren rules out Porsche Cayman competitorMcLaren rules out Porsche Cayman competitor originally appeared on Autoblog on Mon, 30 Nov 2015 10:02:00 EST. Please se […]
 • Bugatti confirms new Chiron to debut in Geneva
  Filed under: Geneva Motor Show, Bugatti, SupercarsBugatti confirmed the Veyron's highly anticipated successor will be called the Chiron and will debut at the Geneva Motor Show in March.Continue reading Bugatti confirms new Chiron to debut in GenevaBugatti confirms new Chiron to debut in Geneva originally appeared on Autoblog on Mon, 30 Nov 2015 09:27:00 […]
 • First production Bentley Bentayga rolls off the line
  Filed under: Plants/Manufacturing, Bentley, UK, Crossover, SUV, Luxury, PerformanceAfter four years of work and an 840-million-pound investment, the first production Bentley Bentayga leaves the production line in Crewe.Continue reading First production Bentley Bentayga rolls off the lineFirst production Bentley Bentayga rolls off the line originally appeared […]
 • Is Fernando Alonso preparing to sit out 2016?
  Filed under: Hirings/Firings/Layoffs, Motorsports, Honda, McLarenIf things don't improve at McLaren-Honda by the start of next season, Fernando Alonso could be given the option to sit out the year while the team gets through its teething pains.Continue reading Is Fernando Alonso preparing to sit out 2016?Is Fernando Alonso preparing to sit out 2016? ori […]
 • Bentley EXP 10 Speed 6 coming, but not before hotter CUV
  Filed under: Rumormill, Geneva Motor Show, Bentley, Coupe, Crossover, PerformanceBentley still wants the shapely EXP 10 Speed 6 concept to see production, but a high-performance coupe-like crossover based on the Bentayga could come first.Continue reading Bentley EXP 10 Speed 6 coming, but not before hotter CUVBentley EXP 10 Speed 6 coming, but not before hot […]
 • Google, Apple poised to lead electric car field, Morgan Stanley says
  Filed under: Emerging Technologies, Infotainment, Smartphone, TechnologyAn analyst says Asian electronics suppliers expect big growth in camera, sensors, and displays in vehicles. That could put Apple and Google in the lead.Continue reading Google, Apple poised to lead electric car field, Morgan Stanley saysGoogle, Apple poised to lead electric car field, Mo […]
 • Some of Tesla's Model S recall checks are pretty lo-fi
  Filed under: Green, Recalls, Videos, Tesla, Safety, Sedan, Electric, LuxuryA Tesla owner demonstrates the lo-fi check for the potential front seat belt pretensioner issue in the Model S.Continue reading Some of Tesla's Model S recall checks are pretty lo-fiSome of Tesla's Model S recall checks are pretty lo-fi originally appeared on Autoblog on Sun […]
 • Audi pins hopes on 2016 R18 Le Mans prototype
  Filed under: Green, Motorsports, Audi, Coupe, Diesel, Hybrid, RacingAudi is going to need to perform stronger than ever to return to the winner's circle in the FIA World Endurance Championship and the 24 Hours of Le Mans. Here's the new racing prototype with which it aims to do so.Continue reading Audi pins hopes on 2016 R18 Le Mans prototypeAudi p […]

RSS Toyota Hybrid Cars

 • Toyota Signs on as IPC Worldwide Paralympic Partner
  Today in Tokyo, Toyota Motor Corporation (TMC) announced that it has signed an official sponsorship agreement with the International Paralympic Committee (IPC) to serve as a Worldwide Paralympic Partner Sponsor through 2024, a period which includes the Tokyo Paralympic Games. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferen […]
 • Toyota Family Learning Programs Lead Communities in National Family Literacy Month® celebrations
  The research is clear – a strong support system helps children excel in the classroom and beyond. This month the National Center for Families Learning (NCFL) and 10 Toyota Family Learning programs are celebrating National Family Literacy Month® by focusing on the immense influence families have on a child’s education, future success and well-being. Visit @To […]
 • Making Your New Toyota Run Cleaner Before You Even Start It
  TORRANCE, Calif. (Nov. 23, 2015) – Toyota Transport, the automaker’s in-house vehicle transportation trucking company, now has its first car hauler that runs on Compressed Natural Gas (CNG). The Long Beach, CA based truck/trailer does what any other car hauler can do, except it does it while emitting 85 percent less overall particulate matter and 10 percent […]
 • Kyle Busch Secures Toyota's First NSCS Championship
  HOMESTEAD, Fla. (Nov. 23, 2015) – Camry driver Kyle Busch captured the 2015 NASCAR Sprint Cup Series (NSCS) driver’s championship – the first for Toyota since entering the series in 2007 – when he finished first in Sunday’s season finale at Homestead-Miami Speedway.      Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences. […]
 • Toyota Mobility Foundation and Chulalongkorn University Celebrate Innovative Project to Alleviate Traffic in Bangkok
  Bangkok, Thailand, November 23, 2015?Today, the Toyota Mobility Foundation (TMF) joined with Chulalongkorn University (Chula) to celebrate an ongoing project to combat Bangkok's traffic congestion. The project is targeting the Sathorn District, one of Bangkok's busiest and best-known thoroughfares?using park-and-ride lots, shuttle buses, and advanc […]
 • Toyota Crowned Champion of Diversity and Equality
  Once again, Toyota Motor Sales (TMS) U.S.A., Inc. has been recognized for leading the charge for equality, diversity and economic empowerment. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • Toyota Is Tops for Hispanic Consumers
  Los Angeles (Nov. 20, 2015) – Highlighting a commitment to innovation, superior design and appeal to Hispanic families, the Hispanic Motor Press Awards® has named the 2016 Toyota Mirai and 2016 Toyota Tacoma among its Best Cars of 2016. The Mirai hydrogen fuel cell vehicle was honored with the Innovation Award, while the Tacoma mid-size pickup was selected b […]
 • If You're Interested In Workplace Equality, You Might Want To Work For Toyota
  PLANO, Texas (Nov. 18, 2015) – What’s not to love about respecting people for the job they do and creating an environment that’s always improving? According to the Human Rights Campaign, Toyota is all over it. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • Toyota Spokesman Sees Challenges Ahead for Internet of Cars
  Washington, DC, Nov. 18, 2015 – As we move closer to the day when automated driving, vehicle to vehicle communication and artificial intelligence are a reality, automakers must continue to address concerns about privacy and cybersecurity threats, said a Toyota spokesman. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences. […]
 • 2016 Toyota RAV4 Hybrid Product Information
  Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
Flag Counter