Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn’t here.


S”N”VPARTYLIGHTS.COM

Most Popular HyBrid Car in Sri Lanka – Vote Now !

Recent Posts

Advertise with Us

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 247 other followers

Facebook Twitter More...

Advertise with Us

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid - AutoLanka HybridSrilanka.com

Twitter Flow Chat

RSS Gossip Lanka News Updates

 • Brutal Murder of Jaffna Student - Updates 3
  w;=reoka nj lSjdu wyl neÆ fmd,sish zfl,a, mek, hkak we;eZhs lsõj¨isrer fidhd.;af;a fidhqrd ;ksju .syskaiaúia cd;slhd ksoyia lrkak ksfhdacH weu;sjßhla n,mEï lr,d¨hdmfka isiqúhf.a >d;kh .ek fld(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ysñ Y%S,dxlsl øúv mqoa.,fhl= w,a,dfokakg mqxl=vq;sõ ck;dj tÈk rd;%sfha lghq;= lr ;snqK kuq;a Tyq w;awvx.=jg .kakg f […]
 • Nathasha Perera Wedding
  Pix by -Suren Abeysundara(Church Event) & Dhanushka Senadeera (Other) , Bridal Dress- Charith Wijesekera, Beautification -Champi Siriwardena ,Groom's outfit -Wills Design, Co-Ordinator-Sampath ,Flowers- Chamathkara Flora
 • Tensions Flare in Parliament on Vasudewa's Speech
  md¾,sfïka;=fõ§jdiqfoaj kdkdhlaldrf.kam'''hkafka l=Kqyrem ^ùäfhda&Bfha md¾,sfïka;=fõ iNdj l,a ;nk wjia:dfõ Í;s m%Yakhla u;= lsÍug keÕS isá jdiqfoaj kdkdhlaldr fcHIaG uka;%Sjrhd w.ue;s rks,a úl%uisxy iu. jdo lrk w;r iNdfõ wfkla miska wd Wiq¿ úiq¿ ueo zmZ hkafkka mgka .kakd wiNH jpkfhka lE .eiqfõh' jdiqfoaj wi(adsbygoogle = window.adsbyg […]
 • Ishara Sandamini Wedding Day
  Pix By- Indika Mallawarachchi, Dress By -Dhananjaya Bandara,Groom's Outfit- Abhisheka Mandapaya,Deco-Chamathkara Flora,Groom's Outfit-Wills Design,Bride Mates Dress-Chandimal Jayasinghe Planner-Janaka Mawella
 • SLFP Cabinet Ministers Willing To Step Down
  ä,dka" mú;%d" iS'î" uyskaohdmd weu;slï j,ska bj;a fj;sfm'j'11kj rcfha wud;H Oqr ,nd.;a tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk uka;%Sjreka isõ fofkl= óg iq¿ fudfyd;lg fmr ish wud;H Oqrj,ska b,a,d wiajqKd' fld
 • Diyaniyo Tele Drama Promo At Fort Station
  msgfldgqj iafÜIfï uyck fõÈldfõ fldaÉÑ .sh fg,s ÈhKsfhdacd;sl rEmjdysksh Bfha^19& isg fg,s kdgH oaú;ajhla y÷kajd ÿkafka z19 b,laluZ uQ,sl lrf.k w¨;a m%pdrl jevms
 • Brutal Murder of Jaffna Student - Updates 2
   mdi,a isiqúh ¥IKh lsÍfï isoaêhhdmk fld,af,da Widúfha ùÿre l=vq lr,dfmd,sisfhka l÷¿ .Eia10 jekshd ráka mkskak yooaÈ je,a,j;af;È udÜgqhdmkfha 17 yeúßÈ mdi,a isiqúhla iuQy wmfhdackhg ,la lr >d;kh lsÍfï isoaêhg wod< kvq jdrhla wo osk hdmkh wêlrKfhaoS meje;afjk wjia:dfõ iellrejka wêlrKhg f.k hk w;r úfrdaO;dlrejka we;s lrk ,o l,n,h ksid wo oyj,a l÷¿ .Eia m% […]
 • Photo Evidences on Informal Love Affair
  wkshï fmïj;df.ka ,laI .Kka uqo,aKhg b,a,d.;a ,smsldßkshfjk;la neÆ ksid Widú .syskafofokdf.u cx.u ÿrl:kj, ksrej;a PdhdrEm l¿;r m%foaYfha ,smsldßkshl wef.a wkshï fmïj;d nj lshk ;eke;af;l=f.ka remsh,a ,laI .Kkl uqo,la Khg b,a,df.k ;snqK wjia:djl weh fjk;a ;reKfhl= wdY%h lrk njg Tyqg ie,ùfuka miq WrKù tu uqo,a kej; b,a,d we;s w;r th fokakg neß nj lSu ksid tu mqo […]
 • Brutal Murder of Jaffna Student - Updates
  hdmfka mdi,a isiqúh iuQy ¥IKh lroa§iaúia cd;slfhla ùäfhda lr,dillrejka 9 ka 3 lf.a f.j,a l=fâ l=vqwo;A hdmfka y¾;d,aiuQy ¥IKh lr >d;kh lrk ,o hdmkfha isjf,da.kdoka ú;Hd kue;s 18 yeúßÈ mdi,a isiqúh iïnkaO isoaêhg iel msg fï jkúg w;awvx.=jg f.k we;s msßi 9 fofkls' ta wh w;r u< isrer yuqjQ ia:dkh wdikakfha mÈxÑj isá tlu mjqf,a fidhqrka ;sfofkl=o isák […]
 • Basil Suffers A Stroke - Lansa
  neis,ag Bfha yosis ydÜ iafg%dala tllayeÿKehs ,kaid lsh,d±kg rlaIs; nkaOkd.dr .;ùula hgf;a cd;sl frday,a f.jk jdÜgqfõ /£ isák ysgmq weu;s neis,a rdcmlaIg Bfha yÈisfha yDoh wdY%s; wdndOhla je
 • Ishara Sandamini Pre-Wedding Photo Shoot (New)
  Pix By: Indika Mallawarachchi, Makeup: Lakshitha Jayasinghe, Costume Designing: Chamil Udayanga
 • Nidahase Pahan Veta @ Viharamahadevi Park
  See All Pictures HERE
 • Rugby Player Wasim Thajudeen's Murder
  r.¾ l%Svlf.a >d;khg ielmsgfhdaIs; rdcmlaIw;awvx.=jg .kakd ,l=KqY%S ,xld cd;sl r.¾ lKavdhfï Wm kdhlhl= jQ fudfyduâ jiSï ;dcq§kaf.a urKh iïnkaOfhka ielmsg ysgmq ckm;s mq;a fhdaIs; rdcmlaI iy wdrlaIl wxYhlg iïnkaO nj lshk msßila w;awvx.=jg .ekSug hk njg rdjhla me;sr hkjd'je,a,j;a; uqre.ka mdf¾ mÈxÑj isá 28 yeúßÈ ;dcq§ka 2012 uehs 16 jeks od kdrdfyakamsg […]
 • Brutal Murder of Jaffna Student
  whshhs u,a,s, fokakhs tl;=ùhdmfka Wiia fm< isiqúh iuQy ¥IKh lr urdf.j,a .dj le,Efj yx.,dhdmkh m%foaYfha isjf,da.kdoka ú;Hd kue;s 18 yeúßÈ mdi,a isiqúhla mdi,a ks, we÷fuka meyerf.k f.dia ¥IKh lr urd±ófï isoaêh ksid buy;a wdkafoda,khla ygf.k we;' fï iïnkaO iellrejka fmd,sish w,a,df.k ;sfnk w;r Tjqka tlu mjqf,a ifydaor msßila njo ±ka wkdjrKhù we;'l […]
 • Impeachment Against Prime Minister Ranil
  rks,ag tfrys úYajdiNx.h ksidmd¾,sfïka;=j wjq,a tcdmfh wh;a w;aika lrkj¨ @ 20 ixfYdaOkhg;a fmr wo fyda fyg md¾,sfïka;=j úiqrejhso@kj rcfha Èk ishfha jevigyk 19 ixfYdaOkhg w;aika ;nd ksud lsÍfuka miq fï jkúg ,xldfõ foaYmd,k jgmsgdj w¨;a uqyqKqjrlg yeÍ we;' ;jÿrg;a mej;s rcfha ¥IK jxpd iïnkaO whj¨ka yqr;,a lrkq fjkqjg È.ska È.gu w;awvx.=jg .ksñka isr.; lrñ […]
 • President Attends for Jawana Shakthi Yaathra
  ckm;s ffu;%S weu;s pïmsl  n, Yla;s jevigykg tlajQ yeácd;sl n,Yla;s jevigykg iu.dój meje;afjk cjk Yla;s hd;%d m%o¾Ykd;aul Odjk ;r.h ckdêm;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka Bfha fmrjrefõ fld
 • Natasha Perera Pre Wedding Photo Shoot at Maldives
  Pix By -Danushka Senadeera , Groom's Casual outfits : Namal Balachandra (Wills Design),Hair and Makeup : Salon LaMondo
 • Bribery Commission on Hold
  w,a,ia fldñifïjev kj;Sflduidßiajrfhl=;a wiafõw,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñIka iNfõ lghq;= tlajru weK ysàfï ;;ajhla Woa.;j we;s nj wo jk úg jd¾;dù ;sfnkjd'fuhg m%Odk jYfhka fya;= 2 lA n,md we;' tlla kï 19 jk jHjia:d ixfYdaOkhg Bfha l;dkdhljrhd w;aika ;eîu;a iu. th n,d;aulùfuka w,a,ia fldñifï n, jHqyh tlajru fjkiaùu;a ta i|yd wjYH w¨;a ieliqu ia:dms; ls […]
 • Mahinda Gota & Wimal Appeared in Artist Wedding
  uyskao f.daGd úu,a fjäka tllÈ fiÜ fj,d  Gossip Lanka Exclusiveuyskao f.daGdNh úu,a iqo¾uka ohdisß ÿñkao flfy,sh mnd we;=¿ miq.sh ld,fha mqj;a uejQ foaYmd,lhska yd l,d Ys,amSka .Kkdjla tlajQ wjia:djla wo meje;ajqKd' mnd fg,s kdgHfha fõY ksrEmK Ys,amS wls, chfialrf.a újdy W;aijh jQ fuys újdyhg w;aika ;enqfõ uyskao iy f.daGdNhhs' ckm;sjrK mrdcfhka miq […]
 • Businesswoman Murdered in Panadura - Updates
  mdkÿr jHdmdßl ldka;dj urd m

RSS HybridCars.com

 • China To Cut Annual Taxes On Hybrids And ZEVs
  As part of a countrywide initiative to promote more fuel-efficient transportation, China announced that it will stop charging annual taxes for some low- and zero-emission vehicles. The fee is part of China’s 2012 Vehicle and Vessel Tax (VVT). In addition to taxes for motorcycles, ships and commercial vehicles, the measure set an annual charge for […] The pos […]
 • Thieves Target Toyota Prius Batteries
  Authorities are reporting a sharp increase in Toyota Prius break-ins as a wave of battery thefts hits California. Many of these thefts are centered around San Francisco and Sacramento, and so far the Prius has been listed as the hybrid targeted most often. Used Prius batteries, some possibly obtained illegally, have been listed on sites […] The post Thieves […]
 • 2016 Hyundai Sonata Plug-in Hybrid Sets New Electric-Range Benchmark
  When released this fall, Hyundai’s 2016 Sonata Plug-in Hybrid will raise the bar where it counts the most among in-class competitors with 25-percent more all-electric range. The PHEV will also uniquely come with what is maybe halfway short-of, but well on its way to a built-in level 3 charger – a function enabling the gas […] The post 2016 Hyundai Sonata Plu […]
 • Tesla Responds To Consumer Reports ‘Undriveable’ Allegation
  Tesla has released a response to Consumer Reports’ statement that its Model S P85D is “undriveable.” The publication ran into issues with the Model S P85D’s door handles not automatically extending like they are supposed to, a problem that has been reported among numerous Tesla Model S owners. Consumer Reports said because the car sensed […] The post Tesla R […]
 • Hybrid Loyalty Lowers With Gas Prices
  Hybrid and electric vehicle sales are feeling the impact of cheap gas. According to a recent report by Edmunds.com, 55 percent of hybrid and electric vehicle owners are switching back to standard gasoline vehicles at trade-in time, marking the lowest level of hybrid loyalty since the company began tracking transactions in 2011. Over 20 percent […] The post H […]
 • Top 5 Least Fuel Efficient Hybrids
  Hybrids tend to be synonymous with excellent fuel economy, but that doesn’t mean all hybrid vehicles are gas sippers. At the top end of the scale sits the Toyota Prius. A hybrid with one of the best gas mileage ratings, its combined 50 mpg is far above many gas-only vehicles. At the other end however, […] The post Top 5 Least Fuel Efficient Hybrids appeared […]
 • Connecticut Offering Up To $3,000 in Electrified Vehicle Rebates
  This past Tuesday, Connecticut Governor Daniel P. Malloy announced the state will be giving up to $3,000 rebates to those who purchase electric, fuel cell, or plug-in hybrid vehicles. Rebates, which will be applied during the point of sale, are available to residents, municipalities, and businesses of Connecticut and can range from $750 to $3,000 depending [ […]
 • Faulty Door Handles Render Model S ‘Undriveable’ Says Consumer Reports
  Consumer Reports  recently wrote that three years after Tesla first began having door handle issues, it’s still struggling to eradicate them all, and in the worst case the car can be “undriveable.” The publication found door handles on its $127,000 Model S to be faulty, as its editors were unable to enter the car through […] The post Faulty Door Handles Rend […]
 • BMW Approves X2 Crossover For Production
  BMW has approved production for a new crossover that will target the Range Rover Evoque. The new BMW X2, according to Autocar, will slot in between the X1 and X3 as a coupe-styled small crossover. It will be available in the UK starting in 2017 with no word yet on whether or not it will […] The post BMW Approves X2 Crossover For Production appeared first on […]
 • Tesla Model 3 Release Date Set
  The public will get its first look at Tesla Motor’s new electric car as early as next spring, the carmaker revealed, with deliveries to follow in 2017. CEO Elon Musk announced earlier this month that the Tesla Model 3 release date has been set for midyear of 2017. The sedan’s official debut has also been […] The post Tesla Model 3 Release Date Set appeared f […]

RSS AdaDerana News Updates

RSS Gossip9.lk ලංකාවේ ජනප්‍රියම ඕපදූප අඩවිය..!

 • Appoint Major General Mahesh Senanayake, as the new Army commander - Sarath Fonseka says
  Gossip9.lk News : Bigwigs of security forces have urged the newly sworn in government not to appoint Sarath Fonseka to any high end portfolios related to security, reports say.They have made the request on qualms that Fonseka could seek revenge from many bigwigs of security forces while extending special courtesy to his affiliates, after receiving such a pos […]
 • A Boy From Coventry Has Become The Youngest Computer Specialist In The World
  Gossip9.lk News : A boy from Coventry has become the youngest computer specialist in the world. Ayan Qureshi is now a Microsoft Certified Professional after passing the tech giant's exam when he was just five years old.Ayan, now six, whose father is an IT consultant, has set up his own computer network at home.He told the BBC he found the exam difficult […]
 • Batticaloa Mangalarama Temple Power Disconnect Incident ( Video )
  Gossip9 News : Sri Mangalarama Rajamaha Viharaya is the only Buddhist Temple in Batticaloa district. Heavily damaged by a bombing during the ethnic conflict, it has been rebuilt later on. It includes several buildings and a stupa. Due to some reasons power line in this temple was disconnected by CEB. The Person in charge of the temple  Rev. Ampitiye Sumanara […]
 • Three Wheel Accident at Ehaliyagoda CCTV footage Video
  Gossip9.com news received visuals of a tragic incident which occurred in the Eheliyagoda area on Thursday. According to the police one individual died while another suffered injuries in this accident which occurred when a three-wheeler plying towards Ratnapura ran over 2 individuals.Another three-wheeler was also damaged in the accident. The woman seen in th […]
 • A Python That Killed a Cat Was Killed
  Gossip9.lk News :Python that came to chicken cage was swallowed a cat. The owner of the chicken farm killed the python and tried to save cat, but finally both dead. see photograph below.
 • Elizabeth Hurley Kissing Challenge | මෙන්න kissing challange
  Gossip9.lk News : If you're the son of a billionaire banker, dropping £50,000 on a passionate kiss with Elizabeth Hurley is no problem. Explaining it away to your wife, however, may prove a little more challenging. Julian Bharti, 27, showed no sign of worrying about that, though, when he successfully bid for a kiss with the 49-year-old British actress a […]
 • A Smartwatch, iPhone 6 and More from Apple | ඇපල් වෙතින් ස්මාට් ඔරලෝසුවක් සහ දුරකථන දෙකක්
  Gossip9.lk News : Apple on Tuesday announced two new versions of the iPhone, the 6 and the 6 Plus, both with bigger screens than their predecessors. It also introduced a payments system that integrates with its smartphones. With a nod to the late Steven P. Jobs, Apple’s chief, Timothy D. Cook, also teased the crowd that one more thing would be coming. Compan […]
 • Story Behind The Ragama Student Sevmini's Suicide
  Gossip9.lk News : The Western Provincial Education Department has initiated an investigation regarding the incident where a female student named Sevmini Ayesha committed suicide by jumping in front of a moving train at Batuwatta Ragama. She was studying at grade 10 of St. Maria College at Hapugoda Ragama. Her uncle Gamini Alwis said, that a female teacher of […]
 • Shoaib Akhtar Criticises Pakistan After Test Defeat
  Gossip9.lk News : Former Pakistan fast bowler, Shoaib Akhtar has said that the players in the present national team need to show more heart and courage if they are to bounce back against Sri Lanka in the ongoing series. Akhtar was critical of the team's performance in the first Test which Pakistan lost on Sunday after being bowled out cheaply within a d […]
 • Aashiqui 2 Actress Shraddha Stabs Stuntman With Knife? (Video) | ආශකී 2 නිළි ශ්‍රද්ධා නළුවෙකුට පිහියෙන් ඇන්නාද?
  While shooting for forthcoming movie `Ek tha Villain’, Aashiqui-2 movie fame Shraddha Kapoor has created sensation by stabbing a stuntman. According to the sources, during the shooting for one of the scene the actress should stab the villain but unfortunately some one has put a real knife instead of dummy. By which the stuntman got injured but unfortunately […]

RSS Sri Lankan Girls Hot Stuff

RSS Autoblog

 • Fiat reveals new Aegea Project sedan in Istanbul
  Filed under: Misc. Auto Shows, Fiat, Sedan, BudgetFiat showcases the new Aegea Project sedan at the Istanbul Motor Show, a Focus-sized sedan set to be produced in Turkey and sold in markets around the world - albeit likely under a different name.Continue reading Fiat reveals new Aegea Project sedan in IstanbulFiat reveals new Aegea Project sedan in Istanbul […]
 • GM investing $439 million in Corvette plant
  Filed under: Plants/Manufacturing, Chevrolet, GMGeneral Motors is investing $439 million into the factory in Bowling Green, KY, that builds the Chevrolet Corvette to build a new, more efficient paint shop there.Continue reading GM investing $439 million in Corvette plantGM investing $439 million in Corvette plant originally appeared on Autoblog on Fri, 22 Ma […]
 • Volvo V40 gets Carbon treatment
  Filed under: Volvo, Hatchback, Wagon, PerformanceVolvo and Polestar have teamed up once again to produce the more performance-oriented V40 Carbon edition, boasting a number of enhancements but only available in select markets, of which ours is sadly not one.Continue reading Volvo V40 gets Carbon treatmentVolvo V40 gets Carbon treatment originally appeared on […]
 • Kawasaki H2R races Bugatti Veyron, MP4-12C, and 1,350-hp GT-R
  Filed under: Videos, Bugatti, Coupe, Motorcycle, PerformanceWhich is quicker over a half mile: the new, 300-hp Kawasaki Ninja H2R supercharged motorcycle or a Bugatti Veyron with the 1,200-hp tune from the Super Sport? What about a McLaren MP4-12C or a 1,350-hp Nissan GT-R? Find out from this video of the drag race.Continue reading Kawasaki H2R races Bugatti […]
 • Franchitti, Kanaan, and Dixon prank young IndyCar driver
  Filed under: Celebrities, Humor, Motorsports, Videos, Chevrolet, RacingIn the lead-up to the 2015 Indianapolis 500, Dario Franchitti, Tony Kanaan, and Scott Dixon decided to prank young racecar driver Sage Karam by turning his Chevrolet Camaro into the Karamo.Continue reading Franchitti, Kanaan, and Dixon prank young IndyCar driverFranchitti, Kanaan, and Dix […]
 • Marchionne defends FCA recalls, says Wrangler won't be all-aluminum
  Filed under: Plants/Manufacturing, Chrysler, Fiat, Jeep, Safety, SUVSergio Marchionne says that the next Jeep Wrangler is not fully aluminum, which might keep production in Toledo, OH. Also, the company is working with NHTSA to fully comply with the agency's requests for the upcoming public hearing.Continue reading Marchionne defends FCA recalls, says W […]
 • Department of Transportation extends GM supervision for another year
  Filed under: Government/Legal, GM, SafetyThe US Department of Transportation has decided to extend its regulatory supervision over General Motors for an additional year. The government agency believes that the oversight is a proactive way to address possible safety defects.Continue reading Department of Transportation extends GM supervision for another yearD […]
 • Toyota rolls out all-new HiLux pickup Down Under
  Filed under: Toyota, Australia, TruckHiLux is one Toyota's top-selling nameplates and the most popular in Australia. The truck has just been replaced with an all-new, eighth-generation model that's tougher, more capable, safer, and more comfortable than the model it replaces.Continue reading Toyota rolls out all-new HiLux pickup Down UnderToyota ro […]
 • See all seven colors available on 2016 Chevy Volt
  Filed under: Green, Chevrolet, Electric, HybridThere will be seven exterior colors and five different interior options for the 2016 Chevy Volt. Here's what they all look like.Continue reading See all seven colors available on 2016 Chevy VoltSee all seven colors available on 2016 Chevy Volt originally appeared on Autoblog on Thu, 21 May 2015 15:45:00 EST […]
 • Autoblog readers meet the 2016 Mazda MX-5 Miata [w/video]
  Filed under: Videos, Mazda, Convertible, Lightweight, PerformanceAutoblog recently hosted a meet-up in Royal Oak, MI, where our readers got the chance to get up close and personal with the 2016 Mazda MX-5 Miata. Here's our recap of the day's events.Continue reading Autoblog readers meet the 2016 Mazda MX-5 Miata [w/video]Autoblog readers meet the 2 […]

RSS Toyota Hybrid Cars

 • Community Commitment: Toyota Hires Local Grads from Advanced Manufacturing Technician Program
  SAN ANTONIO (May 19, 2015) – Two years ago Toyota Texas and Alamo Colleges invested in Bexar County’s future workforce. Today that collaboration started to pay big dividends. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • Toyota Rewards Academic Excellence
  TORRANCE, Calif. (May 18, 2015) – Recognizing the many challenges college-bound students face, Toyota awarded tuition support to 22 Asian Pacific Islander American (APIA) students from the science, technology, engineering, and mathematics (STEM) disciplines to help with their cost of higher education. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Upd […]
 • Five U.S Cities Named 'Most Water Wise'
  TORRANCE, Calif. (May 18, 2015) – Enough to fill 2,300 Olympic-sized swimming pools. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • R&D Breakthrough Sets Stage for More Efficient, Durable Fuel Cell Stacks
  Toyota City, Japan, May 18, 2015 -- A breakthrough in the real-time observation of fuel cell catalyst degradation could lead to a new generation of more efficient and durable fuel cell stacks. Toyota Motor Corporation and Japan Fine Ceramics Center (JFCC) have developed a new observation technique that allows researchers to monitor the behavior of nanometer- […]
 • Planning the Pit Stop: New Toyota App Helps Japanese Drivers Find Restrooms for All Needs
  Toyota City, Japan, May 14, 2015 -- For those with mobility issues or other special needs, certain aspects of traveling by car can be problematic and uncomfortable. Finding the nearest restroom that meets their needs, for example, can present a challenge when planning a road trip. To help address this, Toyota is launching its newly-developed Restroom Finder […]
 • Move over Burton, Busch and Bowyer...the Engineers are in Town
  BROOKLYN, Mich. (May 14, 2015) – You can’t build great cars without great engineers, so Toyota is always on the hunt. One of the best opportunities to do that? The Formula SAE competition held each spring at Michigan International Speedway. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • Toyota and Mazda Team Up to Make Cars Better
  Tokyo, Japan, May 13, 2015?Toyota Motor Corporation and Mazda Motor Corporation today entered an agreement to build a mutually beneficial long term partnership. By leveraging the resources of both companies to complement and enhance each other's products and technologies, the partnership will result in more appealing cars that meet the diverse needs and […]
 • Toyota Flips the Switch to Sustainable Power at Yellowstone National Park
  Torrance, Calif. (May 12, 2015) – The lights are on where the buffalo roam. At the Lamar Buffalo Ranch field campus in Yellowstone National Park, an innovative distributed energy system that combines solar power generation with re-used Camry Hybrid battery packs is now online. The result: reliable, sustainable, zero emission power to the ranger station and e […]
 • Curb Your Distractions: High School Student from Chicago Wins Grand Prize in Toyota TeenDrive365 Video Challenge
  Silver Spring, Md. May 11, 2015 – When Chicago high school student Elijah Wilborn created his safe driving PSA, he left his phone, music and other distractions curbside – and picked up the grand prize in the TeenDrive365 Video Challenge from Toyota and Discovery Education, the leading provider of digital content and professional development for K-12 classroo […]
 • Toyota Motor Corporation (TMC) Announces Fiscal Year 2015 Financial Results
  Toyota’s global net income jumped 19.2 percent during the 2015 fiscal year that ended March 31, 2015.   Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
Flag Counter