Not Found

Sorry, but you are looking for something that isn’t here.


S”N”VPARTYLIGHTS.COM

Most Popular HyBrid Car in Sri Lanka – Vote Now !

Recent Posts

Advertise with Us

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 259 other followers

Find us on Facebook

Facebook Twitter More...

Advertise with Us

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid Car users in Sri Lanka

Hybrid - AutoLanka HybridSrilanka.com

Twitter Flow Chat

RSS Gossip Lanka News Updates

 • Pitiduwe Thera's Flower Walk on Wesak Day
  msá¥fõ ysñhka fjila ojfiamdf¾ u,a u;ska ms~qis`.d jeä yeámiq.sh fjila mqka fmdfydh Èkfha§ foysj, Y%S ioyï wdY%ufha isß iuka;Nø ^msá¥fõ& ysñhka f.ms
 • Vehicle Prices After Tax Change
  kj nÿ ixfYdaOkfhka miq ñ, my< .sh jdyk w;rksidka ,S*a - úÜia - fji,aia  - je.ka wd¾ñ, by< .sh jdyk w;rm%hsria  - iSwd¾ù - leïß - tlaiafg%,aBfha 27 isg n,meje;afjk mßÈ jdyk wdkhkfha§ rch u.ska tall noaO y\qkajd§fuka miq we;eï jdyk ñ, wêl f,i by< .sh w;r we;eï jdyk ñ, wvqùo ;sfnkjd'ta wkqj fgdfhdgd m%hsria yhsì%â r:hlg mej;shdg jvd ,laI 17 isg 34 […]
 • Mattala Name As World's Emptiest International Airport
  md¨jg .sh u;a;, .ek f*da¾íia i`.rdfõ ,smshlaiqm%lg jHdmdßl i`.rdjla jk cd;Hka;r f*daíia i`.rdfõ Bfha ^28& m
 • Eastern Chief Minister Abusing Uniformed Officer - Update
  weußlka ;dkdm;s ug lsõj foa lshkak nEuy weu;s ;du flda,a tlla j;a ÿka kE- kef.kysr wdKavqldr Tiaáka m%kdkaÿkdúl yuqod ks,Odßfhl=g wf.!rj jk wdldrhg kef.kysr m(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • Artists Speak About Their Flood Experience
  .xj;=r ksid f.j,a hgjQ .S;d ldka;s"r;akd ,d,kS" iïm;a"ksYdks"ik;a" iuord"l=iqï we;=¿ l,dlrejkaf.a w;a±lSïmiq.sh Èkj, le,Ks .`. msgdr hdfuka ckcSú;j,g w;aú¢kakg isÿjQ lgql w;a±lSï úúO wdldrfhka wmg wikakg ,enqKs' fuu w;a±lSï ,enQjka w;r m%lg l,dlrejka lsysmfofkl=o isá nj miqj jd¾;dù ;sfí' Tjqka w;r .S;d ldka;d chfldä […]
 • Obama Meets President Maithri in G7 Summit
  Ô7 § Tndud ffu;%smd,j fydhdf.k weú;a l:d lr,d (video)fï Èkj, cmdkfha meje;afjk Ô 7 cd;Hka;r iuq¿j w;r;=r Y%S ,xld ckdêm;s ffu;%smd, isßfiakg úfoia rdcH kdhlhkaf.a by< ms
 • Model Prasad Deshapriya's Wedding
  Pix By -Suren Abeysundara
 • Beautician Found Dead In Bandaragama
  ks'weu;sf.a iïnkaëlrK f,alï iu. wdrjq, ksid rEm,djkH Ys,amsKS ìß| mq¿iaidf.k ñh.syskafïl ñkS uereula - uj lshhsnKavdr.u rUqlalk m%foaYfha mÈxÑj isá rEm ,djkH Ys,amskshl ;u isrerg .sks ;ndf.k ñhhdfï isoaêhla Bfha jd¾;d jqKd' weh fufia ñhf.dia we;af;a wef.a ieñhd iu. wdrjq,la fya;=fjka njg ielflfrk w;r wef.a mjqf,a we;eï wh mjikafka wehg .sks ;nd urd […]
 • Sillara Kasi Tele Drama On Location
  fydr i,a,s wÉpq .ykak .syska w;ajk Nhdkl m%;sMf,a fg,shlgKfhys m;a,gu .s,S hdu fya;=fjka bka f.dv tau i`oyd ;reKhka ;sfofkla jHdc uqo,a fkdaÜgq uqøKhg fm
 • Nadeesha's New Boyfriend
  koSId fyauud,sf.ajHdmdßl fmïj;d lr(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • Murderer Hides in Bridge with Kelani Flood Victims
  le,Ks .xj;=r wkd:fhla f,i md,fï je;sr ie`.j isá ñkSurejd w;awvx.=jgrka ud,hla fld,a, lEfï woyiska 56 yeúßÈ ldka;djl lvqfj, m%foaYfha ksjil§ miq.sh Èfkl urdoud mek.sh mqoa.,fhl= le,Ks .xj;=frka wkd:jQfjl= f,i r`.mdñka fmd,sisfha weiska fífrkakg ±rE m%h;akhla jHj¾:ù ;sfnkjd'u;al=vq mdkh i|yd uqo,a fidhd.ekSug Tyq urdoud ;snqfka fYa%IaGdêlrKfha úY%dñl , […]
 • Eastern Chief Minister Abusing Uniformed Officer
  uf.a nfvka w,a,d ;,a¨ l
 • Artist's Contributions During Flood Period
  .xj;=r wdOdrhg .sh m%lg wh lsysmfofklamiq.shod we;sjQ .xj;=r yd kdhhdï isoaê fjkqfjka ÿlg m;a whg msysgla jkakg l,dlrejka foaYmd,lhska we;=¿ m%lg mqoa.,hska /ilau bÈßm;a jqKd' ta wh w;ßka iafõÉPdfjka fuu l%shdjg odhljQ fndfyda wh isák w;r we;eï wh PdhdrEmhg ke.=fka ke;s jqK;a wjYH ld¾hh bgqlr ;snqKd' my; m
 • Did Arjuna's Mother Get A Job in Port Authority?
  w¾cqkf.a 80 yeúßÈ ujg jrdfha riaidjla ÿka l;dj jrdh weu;s w¾cqkf.a wiQ yeúßÈ ujg Y%S ,xld jrdh wêldßfha WmfoaYl ;k;=rla msßkud we;s njg jd¾;djla m(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • SL Army Operations in Aranayake - Updates
  wrKdhl yuqod fin¿ /ila yÈisfha wikSm fj,dmiq.shod wrKdhl m%foaYfha isÿjQ kdhhdï j,ska miqj úm;g m;a wh wdrlaIs; ia:dkj,g f.khdu yd w;=reokajQjka fiùfï fufyhqfï ksr;jQ yuqod fin¿ka /ila iy we;eï ks,OdÍka lsysmfofkl= fï jkúg yÈis wikSm ;;ajhkag f.dÿreù we;s nj jd¾;d jkjd'wdmod l(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
 • Jayanthi Kuru-Uthumpala's Everest Expedition
  chka;sf.a ÿIalr tjriaÜ .ufka u;lhkamiq.shod tjriaÜ lkao ;rKh l< m
 • Colombo Flood & Selfie Mania
  .xj;=r ueoafoa fi,a*s .ymq tl jerÈo@miq.sh Èkj, le,Ks .`. msgdr hdfuka we;sjQ wkfmalaIs; .xj;=r ;;ajh 1989 ka miq we;sjQ úYd,;u .xj;=r nj lshejqKd' ta ld,fha ,xldfõ cx.u ÿrl:k"fi,a*s fyda wka;¾cd,h ;snqfka ke;'j¾;udk ld,fha tu myiqlï we;s ksid ;ukag n,mEï l< .xj;=r isoaêh cx.u ÿrl:kfhka fi,a*s PdhdrEmhg k.df.k u;l igyka w;rg tlalr.ekSu lsis […]
 • Anura Senanayake Arrested - Update
  >d;k rd;%sfha mdla frdaâ tfla ießierE wkqr;dcqãkaf.a mshdg zfidÍ - fïl ßh wk;=rlaZ lsh,dBfha ßudkaâ l< miq zug wikSmhsZ lsh,dr.¾ l%Svl jiSï ;dcqãkaf.a urKhg wodd;kh jQ mdla frdaâ tfla rd;%S 12'17 g muK wkqr fiakdkdhl uy;d ld¾ tlla we;=d;kh isÿjQ wjia:dfõ Tyq t;ek l=ula lrñka isáfhao hkak iel WmÈk nj;a tu ia:dkfha isá idlaIslrejl=f.a idlaIs wkqj Bf […]
 • Anura Senanayake Arrested
  wkqr fiakdkdhl w;awvx.=jg ojia 3 la ßudkaâr.¾ l%Svl jiSï ;cqãka urKh iïnkaOfhka ysgmq niakdysr m
 • Wellampitiya People's Response on Minister Visit - Update (video)
  weu;s rjq*a ylSï yd uyweu;s biqr foajm%sh je,a,ïmsáfha ck;djf.ka nekqï weiQ yeá ^ùäfhda&miq.shod .xj;=ßka úm;g m;a wh .ek fidhdne,Su i|yd leìkÜ weu;s rjq*a ylSï yd niakdysr uy weu;s biqr foajm%sh je,a,ïmsáh m%foaYfha l< ixpdrfha§ ÿlg m;a we;eï msßilf.a jd.a m%ydrhlg ,lajqKd'tu wjia:dfõ Tjqkaf.a uqyqKgu neK jÈñka ñksiqka úuid isáfha fï olajd fkdme […]

RSS HybridCars.com

 • Tesla Model S P90D Does $100 ‘Ludicrous Challenge’
  After a number of races against supercars on public roads and on drag strips, the Tesla Model S was put to a new quickness test. Or, actually, a “test subject” – the son of Drag Times’ Brooks Weisblat – was offered by his dad a $100 bill if only he could grab it from its taped […] The post Tesla Model S P90D Does $100 ‘Ludicrous Challenge’ appeared first on […]
 • 2017 Ford Fusion Energi Gets Improved EPA Scores
  The 2017 Ford Fusion Energi plug-in hybrid’s efficiency is incrementally improved over the 2016 model. With release today on the U.S. EPA’s website of the car’s numbers, the 2017 model get 42 mpg over 38 last year, and 97 MPGe over 88 last year, as well as 22 miles “Elec+Gas” range, over 20 miles for […] The post 2017 Ford Fusion Energi Gets Improved EPA Sco […]
 • Surveys Show Challenges OEMs Face Selling Electric and Self-Driving Cars
  Two surveys are showing automakers have real challenges ahead in getting consumers to see the benefits of purchasing plug-in electric and self-driving vehicles. Harris has surveyed 1,052 U.S. residents to find that 67 percent of them didn’t know anyone who owned an all-electric, plug-in hybrid, or hybrid-electric vehicle. Lack of knowledge over how the techn […]
 • Navigant Maps Out How Carsharing Could Grow Six-Fold by 2024
  Navigant Research predicts global carsharing revenue will grow six-fold by 2024 as one-way and plug-in carsharing take off. While carsharing services have been in place over the past 15 years, a new Navigant Research report analyzes significant market innovations that will likely drive market growth. As of 2014, carshare programs had reached five continents, […]
 • Tesla to Host Gigafactory Grand Opening on July 29
  Tesla is making good on its promise to host a special event to mark the opening of its gigafactory production facility in Nevada. The company even offered attendance at the battery-factory’s opening as one of the prizes given out during the second round of a referral program that aimed to get Model S owners to […] The post Tesla to Host Gigafactory Grand Ope […]
 • Volkswagen Looks to Build Its Own ‘Gigafactory’
  In an effort to make amends for its diesel emissions cheating scandal, Volkswagen wants to make plug-in electrified vehicles in a big way, and for that, it needs batteries. According to the German publication Handelsblatt, the company is working toward a multi-billion euro plant enabling it to take control of its electrified car destiny, and […] The post Vol […]
 • Tesla Owner Sues Over Model X Doors But Still Happy with Roadster and Model S
  A Tesla fan has taken the electric carmaker to court in California due to allegedly malfunctioning Model X features and finishes that haven’t been repairable by the company. Plaintiff Barrett Lyons has been happy with his Roadster and Model S, but has found problems with his $162,000 Tesla Model X to be unacceptable. The wing […] The post Tesla Owner Sues Ov […]
 • Google is Opening a Self-Driving Technology Department in Michigan
  Google is setting up shop in Michigan, near the Detroit Big Three. The tech giant has been working on self-driving cars and will open a self-driving technology department in Novi, Michigan. Google said that it has spent the past few years working from the Greater Detroit area and many of its current partners are based […] The post Google is Opening a Self-Dr […]
 • PSA Peugeot Citroen Lays out Plans for All Electric and Plug-in Hybrid Models
  PSA Peugeot Citroen will be rolling out two platforms with vehicles in 2019 powered by gasoline, diesel, plug-in hybrid, and battery-electric powertrains. Both of the two new global platforms will first appear in DS luxury models. PSA Group will at first be rolling out an all-electric luxury model that can drive 279 miles per charge […] The post PSA Peugeot […]
 • Survey Shows Consumers Want More Plug-in Electrified Vehicle Choices
  Data mined from a consumer survey yielded several take-away points regarding the upside potential of plug-in electrified vehicles (PEVs). The survey, conducted from April 1 to April 8 by Consumers Union and the Union of Concerned Scientists, was directed at 1,213 licensed and active drivers in nine states in the Northeast, deemed under-served with PEVs, […] […]

RSS AdaDerana News Updates

 • Youth commits suicide by hanging in Galkiriyagama
  An 18-year-old school student has committed suicide by hanging in Galkiriyagama, the Police said. MORE...
 • Landlside warning still in effect - DMC
  With the prevailing weather condition is expected to continue, the Disaster Management Centre (DMC) has issued landslide warnings for five districts, a statement said. MORE...
 • Sri Lanka set to benefit from Maritime Silk Road port investment - Xinhua
  If the Colombo South Harbor Terminal did not exist, I would probably still be seeking employment overseas to earn money to support my 5-member family, said Yuri S. Kannangara, the assistant general manager of the operations department of the Colombo South Harbor Terminal located in Sri Lanka's capital, Xinhua reports. MORE...
 • Two shot dead in Pannala
  Two persons including a woman have been shot dead near a bus stop in Wetakeyawa, Pannala, the police confirmed a short while ago. MORE...
 • Cannot fear this mafia anymore, says Rajitha
  Health Minister Rajitha Senaratne insisted that the Government Medical Officers' Association (GMOA) as a union has no rightful authority to interfere into the appointments made to the Ministry. MORE...
 • Explosives recovered from well in Kilinochchi
  Ten claymore bombs, 65 hand granedes, and live ammunitions have been recovered from a well in Kilinochchi, the Army confirmed a short while ago on Sunday. MORE...
 • 24 families evacuated from landslide prone area in Pelmadulla
  The Disaster Management Centre (DMC) today announced, with the prevailing weather condition is expected to continue, some 24 families have been evacuated from a landslide prone area in Aramba Kanda area in Pelmadulla. MORE...
 • Jaya thanks Vigneswaran for congratulating her
  Thanking CV Vigneswaran, Chief Minister of Northern Province in Sri Lanka, for his greetings on her assuming the office of Chief Minister for a successive term, Chief Minister J Jayalalithaa has assured that both could meet on a date convenient for both. MORE...
 • No decision yet to join politics again - Attanayake
  A decision has not yet been taken of entering into politics again, former Minister and UNP General Gecretary Tissa Attanayake says. MORE...
 • Replace the Minister of Health - GMOA
  The Government Medical Officers' Association (GMOA) on Sunday (29) urged the authorities to replace the Minister of Health with a more amenable politician. MORE...

RSS Gossip9.lk ලංකාවේ ජනප්‍රියම ඕපදූප අඩවිය..!

RSS Sri Lankan Girls Hot Stuff

 • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

RSS Autoblog

 • This is what it's like to drive a Humvee in the Army
  Yes, replacements for the venerable HMMWV are rolling into the armed forces, but the Humvee is still one of America's primary military vehicles.Continue reading This is what it's like to drive a Humvee in the Army This is what it's like to drive a Humvee in the Army originally appeared on Autoblog on Sun, 29 May 2016 19:00:00 EDT. Please see o […]
 • Rookie Alexander Rossi wins 100th running of Indy 500
  Filed under: Motorsports Alexander Rossi was clutch in the final laps to capture his first Indy 500 victoryContinue reading Rookie Alexander Rossi wins 100th running of Indy 500 Rookie Alexander Rossi wins 100th running of Indy 500 originally appeared on Autoblog on Sun, 29 May 2016 17:19:00 EDT. Please see our terms for use of feeds. Permalink |  Email this […]
 • Celebrate America at the Corvette Homecoming
  Filed under: Motorsports This episode of Car Club USA focuses on the Corvette with a trip to its birthplace in Bowling Green, Kentucky.Continue reading Celebrate America at the Corvette Homecoming Celebrate America at the Corvette Homecoming originally appeared on Autoblog on Sun, 29 May 2016 17:00:00 EDT. Please see our terms for use of feeds. Permalink |  […]
 • Recharge Wrap-up: Spain wants Tesla, OSU wins EcoCar 3 round
  Filed under: Green,Mercedes-Benz,Tesla,Green Automakers,Green Culture,Diesel,Electric Spain wants a Tesla factory, badly. Daimler is investing $3.35 billion in clean diesel. AT&T California is hosting EV test drives. OSU wins the second round of EcoCar 3.Continue reading Recharge Wrap-up: Spain wants Tesla, OSU wins EcoCar 3 round Recharge Wrap-up: Spain […]
 • Five new convertibles perfect for the summer
  Filed under: Green,Mercedes-Benz,Tesla,Green Automakers,Green Culture,Diesel,Electric There's not a better feeling in the world than a topless ride in a great car on a perfectly sunny summer day. Here are some great convertible buys for 2016.Continue reading Five new convertibles perfect for the summer Five new convertibles perfect for the summer origin […]
 • US, British forces turn out for funeral of WWII B-17 crewman
  Filed under: Videos,Military The US and British militaries helped turn a small funeral service for an American B-17 radio operator who died while visiting the UK into a big deal.Continue reading US, British forces turn out for funeral of WWII B-17 crewman US, British forces turn out for funeral of WWII B-17 crewman originally appeared on Autoblog on Sun, 29 […]
 • Our Top 5 Favorite Road Trip Games Of All Time
  Filed under: Videos,Military Road trip games, those boredom-battling tests of concentration and quick vision meant to speed the hours, are some of the closest things we have to auto mythology.Continue reading Our Top 5 Favorite Road Trip Games Of All Time Our Top 5 Favorite Road Trip Games Of All Time originally appeared on Autoblog on Sun, 29 May 2016 11:00 […]
 • Why Memorial Day is a holiday for car thieves, too
  Filed under: Videos,Military Plus some simple advice to help keep you and your car safe this weekend.Continue reading Why Memorial Day is a holiday for car thieves, too Why Memorial Day is a holiday for car thieves, too originally appeared on Autoblog on Sun, 29 May 2016 09:00:00 EDT. Please see our terms for use of feeds. Permalink |  Email this |  Comments […]
 • Question of the Day: Best obscure road-trip song?
  Filed under: Videos,Military What's your favorite road-trip song? Here's the caveat: It needs to be an obscure cut, like Bo Diddley's Aztec.Continue reading Question of the Day: Best obscure road-trip song? Question of the Day: Best obscure road-trip song? originally appeared on Autoblog on Sat, 28 May 2016 19:01:00 EDT. Please see our terms f […]
 • These hypermilers think saving gas is a patriotic move
  Filed under: Videos,Military Wayne Gerdes explains why 9/11 made him want to drive from Los Angeles, CA, to Bend, OR, on one tank of fuel.Continue reading These hypermilers think saving gas is a patriotic move These hypermilers think saving gas is a patriotic move originally appeared on Autoblog on Sat, 28 May 2016 17:00:00 EDT. Please see our terms for use […]

RSS Toyota Hybrid Cars

 • Are Your Kids Ready For Summer Travel?
  New York, N.Y., (May 26, 2016) – Barbecues, fireworks, s’mores and swimming – they’re summer classics. They rarely change because when you know something works, you stick with it.  You know what else stands the test of time? Car seat safety tips. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences. […]
 • Forget Horsepower, Toyota Indiana Plant Powered by People
  Over the past 20 years, Toyota Indiana has built 4.45 million vehicles. But it isn’t the planning, engineering, problem solving or high-pace of the assembly line that stands out to Norm Bafunno, the plant’s president. It’s the people.   Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • Toyota Recalls Certain 2015 Model Year Yaris Vehicles
  TORRANCE, Calif., May 25, 2016 – Toyota Motor Sales, USA, Inc. today announced that it is recalling approximately 3,100 Model Year 2015 Yaris Hatch Back vehicles. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update your RSS feed preferences.
 • Students' Concept for Mobility App for the Blind Wins National Challenge from Toyota and Net Impact
  Plano, Texas (May 25, 2016) -- Imagine an average commute. Perhaps you wait for a bus, walk through crowded streets and ride an elevator up to your office. Now, imagine doing it without being able to see clearly or even at all.   A team of students did just that and came up with an idea for a solution that won first prize in the Next Generation Mobility Chal […]
 • Toyota Presents Community Stars
  PORTLAND, ORE. (May 24, 2016) - Through the passenger-side window, 83-year-old Ferne Fabis points with excitement at the new bakery set to open soon near her home in Rockville, Maryland. New people and places have always been Ferne’s passion – even after a leg injury forced her to give up her driver’s license. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e- […]
 • Toyota and Uber to Explore Ridesharing Collaboration
  Toyota City, Japan, May 24, 2016 -- Toyota Motor Corporation, an automotive company aiming for safer, more efficient and convenient mobility, and Uber, a technology platform that is evolving the way the world moves, are announcing a partnership. The companies have entered into a memorandum of understanding (MOU) to explore collaboration, starting with trials […]
 • Driving to Make a Difference
  PLANO, TEXAS (May 24, 2016) - On a rainy day in Rockville, Md., Larry Korb parks his Toyota Camry and hurries to open the passenger door and hold an umbrella over 77-year-old Sondra Wasserman.   As a driver at the Senior Connection in nearby Silver Spring, this is the sort of trip Korb made more than 200 times the last year - volunteering his time and vehicl […]
 • iBOT Poised for Comeback
  JACKSONVILLE, Fla. (May 21, 2016) – Toyota Motor North America is joining forces with DEKA Research and Development, the company founded by legendary inventor Dean Kamen, to support mobility solutions for the disabled community. This agreement will help DEKA to proceed with plans to complete the development and launch the next generation iBOT motorized wheel […]
 • Worldwide Sales of Toyota Hybrids Surpass 9 Million Units
  Toyota City, Japan, May 20, 2016 -- Toyota Motor Corporation is proud to announce that the cumulative figures for global sales of its hybrid vehicles reached 9.014 million units as of April 30, surpassing the 9 million unit mark1. This latest million-unit milestone was achieved in just nine months. Visit @Toyota ACCESS to receive your news via e-mail. Update […]
 • Win at Olympus Marks Back-to-Back Victories for Toyota RAV4
  This past weekend at the Olympus Rally in the deep forest of Shelton,Wash., Ryan Millen and the Toyota RAV4 SE put another exclamation point on their season, winning the 2WD Class with ease, and finishing ahead of all but four 4WD competitors.  The class win was punctuated by a gap of over five minutes ahead of their nearest in-class competitor. Visit @Toyot […]
Flag Counter